Dr. Jörg Wolf (Chung-Ang University, Seoul, Korea)
Monday, April 23, 2018 - 15:00
Humboldt-Universität, Institut für Mathematik
Rudower Chaussee 25, 12489 Berlin, Raum 1.114, Haus 1
Forschungsseminar "Angewandte Analysis"
Dr. I. Kmit
submitted by S. Schmidt (sschmidt@math.hu-berlin.de, 2093 1820)